image_pdfimage_print

Pune Bhagavat Katha 2017 – Day Seven – The principles of Vaishnavism (Vaishnavata ka pratik)

Bhagvata Katha 2017: Day Seven Venue: Ganesh Kala Krida Manch, Swargate, Pune. Date: 31 December 2017 Topic:  The principles of Vaishnavism (Vaishnavata ka pratik). jaya radha-madhava  jaya kunja-bihari jaya gopi-jana-vallabha, jaya giri-vara-dhari jaya yashoda-nandana, jaya...
Read More ?

Pune Bhagavat Katha – Day Six – The definition of Bhakti rasa

Bhagavat Katha 2017: Day Six Venue: Ganesh Kala Krida Manch, Swargate, Pune. Date: 30 December 2017 Topic:  The definition of Bhakti rasa (Bhakti rasa ki paribhasa) sri krsna caitanya radha krsna nahi anya. We are remembering Caitanya Mahaprabhu, His associates and His different...
Read More ?