image_pdfimage_print

Let the soul sing and dance on the Supreme song, Hare Krishna…

Dated: 29th Sept 2015 Venue: Rajapur (Mayapur) Occasion: World Holy Name Week Mayapur dham ki jai! So this is where all the gang of this sankirtan, “sankirtanaika-pitarau kamalaya-thaksau visvambharo dvija varau yuga-dharma phalau vande jagat priya karo karuna avatarau” Karuna...
Read More →