image_pdfimage_print

Nityananda Trayodasi Class

Nityananda Trayodasi Class 14th February 2022 om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah sri caitanya mano ‘bhistam sthapitam yena bhu tale svayam rupah kada mahyam dadati sva padantikam ajanu lambita bhujau kanakavadhatau...
Read More ?