image_pdfimage_print

Taking Darshan of Guru means to hear his Speech about Tattvas

Venue: ISKCON Juhu Dated: 16-10-2011 ‘Om namo bhagavate vasudevaya’ Sri Sri Radha Rasabihari ki jai!! Srila Prabhupada ki jai!! Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai!! “tam agatam ta utthaya pranipatyabhinandya ca pujayitva yathadesam sukhasinam athabruvan”...
Read More →

Pandava Nirjala Ekadasi

Venue: ISKCON Chowpatty Mumbai. Dated: 1st June, 2012 Occasion: Pandava Nirjala Ekadasi Hare krishna…..(devotees) Hare Krishna, thank you very much Pandava Nirjala Ekadasi ki ………………..jai (On the occasion of Pandava Nirjala Ekadasi 16 hours kirtan was organized in ISKCON Chowpatty...
Read More →